PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowny Kliencie,
Na tej stronie dowiesz si? w jaki sposób Live Media Crew przetwarza Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych, przekazanych do Live Media Crew przez Klientów ? osoby fizyczne, jest: Mateusz Rokicki Live Media Crew, ul. Kolorowa 9, 05-816 Micha?owice, REGON 147413780, NIP 5342224521 (dalej jako ?LMC?). Dane kontaktowe: tel.: +48 796 10 72 95, e-mail: mrokicki@livemediacrew.com

Nast?puj?ce dane Klienta s? zbierane oraz przetwarzane przez LMC: imi? i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, adres IP komputera Klienta. LMC zbiera dane osobowe przekazane LMC od Klientów oraz przetwarza je w celu wykonywania ?wiadczonych us?ug, w tym kontaktu z Klientem, przesy?ania materia?ów dotycz?cych realizowanego zlecenia lub w celu przedstawienia oferty. Zebrane dane osobowe nie s? przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych osobowych niniejszym informuje, ?e dane osobowe zebrane od Klienta mog? zosta? przekazane, na podstawie pisemnego upowa?nienia, pracownikom LMC, je?eli oka?e si? to konieczne do prawid?owego wykonania zlecenia.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, ka?dy Klient LMC ma prawo ??da? dost?pu do swoich danych osobowych lub ich usuni?cia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w okre?lonym celu oraz wycofania wszelkich zgód, z?o?onych LMC, jak równie? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Dane osobowe Klientów przechowywane s? przez okres niezb?dny dla prawid?owego wykonania umowy. W wypadku, gdy umowa o wykonanie kolejnej us?ugi nie zosta?a zawarta przez Klienta z LMC w ci?gu 5 lat od ostatniej wykonanej us?ugi, LMC uprawnione jest do usuni?cia danych osobowych Klineta. Dane osobowe Klienta przekazane LMC w celach marketingowych, na podstawie odr?bnie udzielonej zgody, przechowywane b?d? przez LMC w zakresie oraz w czasie okre?lonym w o?wiadczeniu o wyra?eniu zgody na ich przetwarzanie.

Niniejsza Polityka Prywatno?ci zawiera informacje dotycz?ce zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystaj?cych z serwisu (zwanymi dalej: ?U?ytkownikami?) b?d?cego w?asno?ci? Mateusz Rokicki Live Media Crew, znajduj?cego si? pod adresem www.livemediacrew.com (zwanym dalej ?Serwisem?) oraz polityk? plików cookies.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez U?ytkowników jest Mateusz Rokicki Live Media Crew z siedzib? w Micha?owice, ul. Kolorowa 9, 05-816, NIP: 5342224521, zwany dalej ?Administratorem?.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa si? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych).

Pozyskiwanie informacji o U?ytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa si? w nast?puj?cy sposób:
(a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez U?ytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz formularzach bezp?atnej wyceny) lub formularzach aplikacji internetowej live chat,
(b) poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych plików cookies (tzw. ?ciasteczka?),
(c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Serwis zbiera wy??cznie informacje dobrowolnie podane przez U?ytkowników, przy czym Serwis mo?e zbiera? ponadto informacje o parametrach po??czenia (czas, adres IP, przegl?darka).

W serwisie wykorzystywany jest protokó? szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwy?szych standardów bezpiecze?stwa.

Pliki cookies zwane tak?e ?ciasteczkami? s? to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pami?ci urz?dzenia wykorzystywanego do przegl?dania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, ??czy si? serwer albo serwery uzyskuj?c do nich odpowiedni dost?p.

Niniejsza strona internetowa www.livemediacrew.com oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystaj? z plików cookies wy??cznie w celach:
(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które u?atwiaj? zrozumie? w jaki sposób u?ywany jest Serwis oraz pomagaj? w jego rozwoju,
(b) optymalizacji stron internetowych pod k?tem ró?nych urz?dze? i przegl?darek,
(c) mierzenia skuteczno?ci prowadzonych akcji i dzia?a? reklamowych, a tak?e dopasowania tre?ci i form reklam, wy?wietlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (wi?cej szczegó?ów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);

W zwi?zku z powy?szym cz??? danych mo?e by? przekazywana za po?rednictwem narz?dzi, z których korzystamy, do zewn?trznych partnerów. Partnerzy mog? natomiast po??czy? te dane z innymi informacjami otrzymanymi od U?ytkownika lub przes?anymi za pomoc? narz?dzi, z których sam korzysta. Poni?ej znajduje si? lista partnerów z którymi wspó?pracujemy:

    1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA),

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane s? dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne ? pozostaj? na urz?dzeniu U?ytkownika a? do opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia przegl?darki internetowej; (b) sta?e ? pozostaj? na urz?dzeniu U?ytkownika przez okre?lony czas albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika.

Poprzez zmian? ustawie? oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej www.livemediacrew.com i jej podstron lub subdomen, istnieje mo?liwo?? okre?lenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dost?pu do plików cookies wykorzystywanych przez t? stron? i jej podstrony, w szczególno?ci mo?liwo?? ca?kowitego wy??czenia ich obs?ugi.

W celu zmiany ustawie? zwi?zanych z obs?ug? plików cookies nale?y odpowiednio skonfigurowa? oprogramowanie wykorzystywane do przegl?dania niniejszej strony internetowej www.livemediacrew.com i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie mo?na uzyska? korzystaj?c z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktuj?c si? z jego dostawc?.

Brak zmiany ustawie? oprogramowania wykorzystywanego do przegl?dania niniejszej strony internetowej www.livemediacrew.com i jej podstron, stanowi w my?l art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyra?enie zgody na korzystanie przez t? stron? i jej podstrony z plików cookies w celach wy?ej okre?lonych.

Informacje o niektórych zachowaniach U?ytkowników s? zapisywane po stronie serwera. Dane te s? wykorzystywane tylko i wy??cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajno?ci hostingu.

Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Zapisowi mog? podlega? inne parametry takie jak czas nadej?cia zapytania oraz wys?ania odpowiedzi, napotkane b??dy, informacja o adresie IP u?ytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przegl?darce. Wszystkie zebrane dane nie s? powi?zane z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wy??cznie efektywne administrowanie serwerem.

Przetwarzanie danych osobowych U?ytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powy?ej, nast?puje wy??cznie w celu, w jakim niniejsze dane zosta?y wprowadzone przez U?ytkownika Serwisu do Serwisu za uprzedni? jego zgod?, w tym:
a. w celu sporz?dzenia wyceny us?ugi i wys?ania oferty handlowej,
b. w celu obs?ugi zg?oszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomo?? przes?an? przez U?ytkownika Serwisu;
c. wype?niania przez Administratora obowi?zków, które nak?adaj? na niego przepisy prawa,
d. wype?niania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia dzia?a? marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolno?ci osoby, które dane dotycz?.

Odbiorcami danych osobowych U?ytkowników Serwisu s? podmioty wspó?pracuj?ce z Administratorem w zakresie niezb?dnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powy?ej oraz podmioty przetwarzaj?ce dane w naszym imieniu, tj. podmioty obs?uguj?ce systemy informatyczne, podmioty ?wiadcz?ce us?ugi doradcze, us?ugi ksi?gowe i prawne.

Na podstawie niniejszej Polityki Prywatno?ci Administrator b?dzie gromadzi? cz??? lub wszystkie z danych wymienionych ni?ej:
a) imi? i nazwisko,
b) nazw? firmy,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres e-mail,
e) adresy IP,
f) adres www strony U?ytkownika,
g) informacje komplementarne, dotycz?ce prowadzonego przez U?ytkownika biznesu.

Dost?p do danych osobowych maj? wy??cznie osoby posiadaj?ce nadane przez Administratora upowa?nienia.

Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mog? by? udost?pnione odpowiednim organom pa?stwa.

Zgromadzone dane U?ytkowników b?d? przechowywane jedynie tak d?ugo, jak jest to dozwolone ze wzgl?dów prawnych i regulacyjnych (w tym np. ksi?gowo-rachunkowych) oraz niezb?dne ze wzgl?du na usprawiedliwion? realizacj? celów wskazanych § 4 ust. 1.

Administrator kontaktowa? si? b?dzie z U?ytkownikiem za po?rednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub poprzez aplikacj? internetow? (live chat).

Administrator jest odpowiedzialny za u?ycie odpowiednich ?rodków technicznych i organizacyjnych maj?cych na celu zapewnienie bezpiecze?stwa danych przekazanych przez U?ytkowników Serwisu, w szczególno?ci uniemo?liwiaj?cych dost?p do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegaj?cych utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

U?ytkownikom Serwisu przys?uguje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznaj?, ?e przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.

U?ytkownikom Serwisu przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usuni?cia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.

W razie wszelkich pyta?, w?tpliwo?ci, zastrze?e? lub reklamacji dotycz?cych polityki prywatno?ci, a tak?e w przypadku realizacji uprawnie? opisanych powy?ej prosimy o kontakt za po?rednictwem formularza kontaktowego na stronie www.livemediacrew.com/kontakt