PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowny Kliencie,
Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób Live Media Crew przetwarza Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych, przekazanych do Live Media Crew przez Klientów – osoby fizyczne, jest: Mateusz Rokicki Live Media Crew, ul. Kolorowa 9, 05-816 Michałowice, REGON 147413780, NIP 5342224521 (dalej jako “LMC”). Dane kontaktowe: tel.: +48 796 10 72 95, e-mail: mrokicki@livemediacrew.com

Następujące dane Klienta są zbierane oraz przetwarzane przez LMC: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, adres IP komputera Klienta. LMC zbiera dane osobowe przekazane LMC od Klientów oraz przetwarza je w celu wykonywania świadczonych usług, w tym kontaktu z Klientem, przesyłania materiałów dotyczących realizowanego zlecenia lub w celu przedstawienia oferty. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że dane osobowe zebrane od Klienta mogą zostać przekazane, na podstawie pisemnego upoważnienia, pracownikom LMC, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Klient LMC ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu oraz wycofania wszelkich zgód, złożonych LMC, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. W wypadku, gdy umowa o wykonanie kolejnej usługi nie została zawarta przez Klienta z LMC w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, LMC uprawnione jest do usunięcia danych osobowych Klineta. Dane osobowe Klienta przekazane LMC w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, przechowywane będą przez LMC w zakresie oraz w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.