Live Media Crew Malowanie murali na zamówienie

PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowny Kliencie,
Na tej stronie dowiesz się w jaki sposób Live Media Crew przetwarza Twoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych, przekazanych do Live Media Crew przez Klientów – osoby fizyczne, jest: Mateusz Rokicki Live Media Crew, ul. Kolorowa 9, 05-816 Michałowice, REGON 147413780, NIP 5342224521 (dalej jako “LMC”). Dane kontaktowe: tel.: +48 796 10 72 95, e-mail: mrokicki@livemediacrew.com

Następujące dane Klienta są zbierane oraz przetwarzane przez LMC: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, adres IP komputera Klienta. LMC zbiera dane osobowe przekazane LMC od Klientów oraz przetwarza je w celu wykonywania świadczonych usług, w tym kontaktu z Klientem, przesyłania materiałów dotyczących realizowanego zlecenia lub w celu przedstawienia oferty. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że dane osobowe zebrane od Klienta mogą zostać przekazane, na podstawie pisemnego upoważnienia, pracownikom LMC, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Klient LMC ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu oraz wycofania wszelkich zgód, złożonych LMC, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. W wypadku, gdy umowa o wykonanie kolejnej usługi nie została zawarta przez Klienta z LMC w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, LMC uprawnione jest do usunięcia danych osobowych Klineta. Dane osobowe Klienta przekazane LMC w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, przechowywane będą przez LMC w zakresie oraz w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością Mateusz Rokicki Live Media Crew, znajdującego się pod adresem www.livemediacrew.com (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Mateusz Rokicki Live Media Crew z siedzibą w Michałowice, ul. Kolorowa 9, 05-816, NIP: 5342224521, zwany dalej „Administratorem”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób: (a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz formularzach bezpłatnej wyceny) lub formularzach aplikacji internetowej live chat, (b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”), (c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka). W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Niniejsza strona internetowa www.livemediacrew.com oraz wszystkie jej podstrony oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach: (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju, (b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek, (c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com/adwords/answer/2407785); W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów z którymi współpracujemy:
    1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.livemediacrew.com i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.livemediacrew.com i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.livemediacrew.com i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym: a. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej, b. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu; c. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa, d. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, które dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej: a) imię i nazwisko, b) nazwę firmy, c) numer telefonu kontaktowego, d) adres e-mail, e) adresy IP, f) adres www strony Użytkownika, g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub poprzez aplikację internetową (live chat). Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.livemediacrew.com/kontakt